O nás

Za súdneho exekútora som bol menovaný v roku 2002 Ministrom spravodlivosti SR.

Náš exekútorský úrad realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme nesklamali dôveru nám do rúk vloženú štátom a klientmi.

Predmetom exekučného konania je úspešné vymoženie právoplatne priznaného práva veriteľovi (oprávnenému) z vykonateľného exekučného titulu a to buď peňažného s povinnosťou dlžníka zaplatiť peňažnú sumu, prípadne nepeňažného s povinnosťou dlžníka (povinného) vykonať povinnosť ku ktorej ho zaväzuje rozhodnutie vydané oprávneným orgánom, pričom spôsoby vykonania exekúcie sú určené ust. § 63 ods. 1, 2 Exekučného poriadku.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.