OZNAM

 

 

Podania je naďalej možné riešiť prostredníctvom e-mailu: radoslav.keselak@ske.sk, dátovej schránky alebo pošty, prípadene na tel.č.: 053/4414242, prípadene osobne v čase stránkových hodín.

 


Exekútorský úrad Spišská Nová Ves

Mlynská 1849/2
052 01 Spišská Nová Ves
 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov súdnym exekútorom: 

Exekútorský úrad spracúva osobné údaje účastníka exekučného konania na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Exekútorský úrad je pri spracúvaní  osobných údajov povinný postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a usmernení pracovnej skupiny WP248 podľa článku 29, 30 Smernice EP č. 95/46/ES.
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na spracúvanie  osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava  osobné údaje na základe exekučného titulu. Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo), ako aj podľa §79 Zákona č. 18/2018 Z. z..